Türkmen dili Türkmen dili

AYAL GYZLARA TÄSIN SOWGAT ! Аял- гызларымызын байрамына - Тэсин Совгатлык!

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #9033
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
AYAL GYZLARA TÄSIN SOWGAT ! Аял- гызларымызын байрамына - Тэсин Совгатлык!
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

AYAL GYZLARA TÄSIN SOWGAT !

Аял- гызларымызын байрамына - Тэсин Совгатлык! (Буклет сураты?)
Туркменистанын Хорматлы президенти Бердимухамедовын, мердана Аял-гызларымызын, хусусан-да машгала, жемгыет, Ватанымыз учин уллакан хызматлары амала ашырып гелйэн мэхрибан энелеримиз ин гужур- гайратдан долы, хатда гахрыманчылыклы дурмуш нусгаларыны ныгтамак ве яш несиллеримизе етирмек бабатда онде гоян везипелерине лайыклыкда, Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы тарапындан, Аял-гызларымызын, энелеримизин 8 март байрамына, шейле хем дурли бейлеки шанлы гунлерине Совгатлык хокмунде - тэсин Гутлаг Буклети чап эдилди!
«СОВГАТ» ады билен тайярланан бу Буклетин ичинде зехинли шахырын мешхур гошгусы ерлешдирилип, онда мердана аял – гызларымызын буйсанчлы дурмушы орэн тэсирли горнушде васп эдилйэр. Чап эдип яйрадылан бу «СОВГАТ» Буклети аял доганларымызы, энелеримизи дурли той- байрамлары, шол санда доглан гунлери билен гутлап бегендирмек учин, орэн ерликли бир совгатлыкдыр .
Мундан дашгары, бу «СОВГАТ» Буклети машгала дурмушы, машгалада ве жемгыетде эне-аталарын ве аял-гызларымызын мохум орны хакында окув ве тербиечилик ишлери гечирилйэн ерлер болан -
орта мекдеплерин, йорите хунэр Меркезлерин, Ёкары окув жайларынын, шейле хем дурли бейлеки билим ве тербиечилик Эдараларынын ишинде тэсирли комекчи голланма болуп хызмат эдип билер!
Бизи саг-саламат осдурип етишдирмек учин, шол санда гозел ахлак-тертипли ынсанлар эдип тербиелемек учин, гижесини гундизе овруп ыхласлар эден , бу бабатларда хатда бейик ишлери амала ашыран мэхрибан энелеримизи, шейле хем ол бейик нусгалары довам эдип гелйэн мердана аял доганларымызы, олар учин йорите чап эдилен бу ТЭСИН ЗАДЫ совгат берип шатландыралын!
«СОВГАТ» Буклетини сатын алмак ислейэн адамлар йуз тутуп билерлер.

Телефонлар: 862 09 71 53, 61 37 38 (Авторы - Шахыр Нуры ага)


Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Nury aga
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 862 097153 we 61xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Nury aga
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri